Privacyverklaring Studio Casco Interiors

Studio Casco Interiors, gevestigd Aalsmeerderweg 241-20, 1432 CM te Aalsmeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81434855, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bij de uitvoering van de overeenkomst verwerkt Studio Casco Interiors persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeert Studio Casco Interiors u over de wijze waarop en de doeleinden waarvoor deze verwerking plaatsvindt.

1. Contactgegevens.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Studio Casco Interiors.

De bedrijfs- en contactgegevens zijn:

Studio Casco Interiors
Aalsmeerderweg 241-20
1432 CM AALSMEER

KvK : 81434855
E: info@studiocasco.com

2. Persoonsgegevens welke door Studio Casco Interiors worden verwerkt.

a) Studio Casco Interiors verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

b) Studio Casco Interiors verzamelt en verwerkt onder meer de volgende informatie (indien van toepassing):

 • voor- en achternaam/ bedrijfsnaam;
 • adres, postcode en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bankrekeningnummer;
 • documentnummer identiteitsbewijs;
 • burgerservicenummer (BSN);
 • btw-identificatienummer.

3. Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens.

a) Studio Casco Interiors verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van informatie
 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Studio Casco Interiors verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

b) Studio Casco Interiors gaat zorgvuldig met uw gegevens om en gebruikt deze uitsluitend voor het hiervoor beschreven doel. Het gaat hierbij onder meer om het opmaken van overeenkomsten en facturen.

c) Studio Casco Interiors neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die voor u gevolgen kunnen hebben, zoals besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen.

d) Via onze website wordt een cookie geplaatst. Om de website mogelijk te maken en te optimaliseren maken wij gebruik van Google analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en om gerichter advertenties te plaatsen. Wij hebben daarbij een commercieel belang maar zijn gebonden aan de bewaartermijnen van Google met wie een verwerkersovereenkomst hebben gesloten. U hoeft overigens niet akkoord te gaan met het gebruik van cookies en kunt deze daarbij ook vanaf uw eigen device wissen door in uw browserinstellingen aan te geven dat u geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen.

4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden.

Studio Casco Interiors verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of voor zover dat wettelijk verplicht is.

5. Hoe lang Studio Casco Interiors uw persoonsgegevens bewaart?

Studio Casco Interiors bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om de in onderdeel 3 van deze privacyverklaring omschreven doeleinden te kunnen realiseren. Dit betekent dat Studio Casco Interiors uw persoonsgegevens minimaal bewaart voor de duur dat u gebruik maakt van haar diensten. Op grond van fiscale wetgeving is Studio Casco Interiors echter verplicht om persoonsgegevens die worden vermeld in documenten die behoren tot haar bedrijfsadministratie (zoals facturen en overeenkomsten) gedurende 7 jaar te bewaren.

6. Welke rechten heeft u?

a) U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking ervan:

 • het recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt altijd vragen om uw persoonsgegevens te bekijken en een overzicht daarvan te verstrekken;
 • het recht op wijziging van uw persoonsgegevens. Als u veranderingen wilt aanbrengen in uw persoonsgegevens, kunt u hiertoe een verzoek indienen;
 • het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen;
 • het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te beperken: u kunt vragen om bepaalde persoonsgegevens wel en bepaalde persoonsgegevens niet te verwerken;
 • het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een derde;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

b) Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@studiocasco.com.

c) Als het gaat om een verzoek om inzage, wijziging, wissen, beperking of overdracht in/van uw persoonsgegevens dan zal Studio Casco Interiors zo snel mogelijk en in elk geval binnen 1 maand aan uw verzoek voldoen, tenzij dit niet mogelijk is op grond van specifieke wet- en regelgeving, zoals de fiscale bewaarplicht. In dat geval laat Studio Casco Interiors u dat binnen genoemde termijn weten. Als u een dergelijk verzoek indient, dan kan dit uiteraard tot gevolg hebben dat Studio Casco Interiors de overeenkomst niet (meer) kan uitvoeren.

d) Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoekt Studio Casco Interiors u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens.

Studio Casco Interiors neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik door derden, zoals hacking, spamming of verspreiding van virussen. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via info@studiocasco.com.

8. Vragen of klachten?

a) In geval van vragen over deze Privacyverklaring kunt u altijd contact met Studio Casco Interiors opnemen. Studio Casco Interiors zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

b) Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Studio Casco Interiors dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Copyright © 2023 Studio Casco Interiors | Privacy policy